Úvodní
strana
MZDY
 
Podvojné
účetnictví
Jednoduché
účetnictví
Ceník
služeb
FAQ
 
Kontakt
 
Registrace 
 Pro registrované
Download 
 Akturality

Novinky verzí jednoduchého účetnictví od 1.5.1998Ver 4.24 C - (30.11.2004)
- Sestavy peněžních deníků přejmenovány na "Daňová evidence". Původní reporty
  byly přesunuty pod volby 'Tisky / 2 Peněžní deník / P Původní volby'
- Byla doplněna sestava "Kniha příjmů" v menu
  'Tisky / 2 Peněžní deník / D Podle data / 4 Kniha příjmů'

Ver 4.24 B - (10.5.2004)
- Doplněn export do ".htm"
  - z textového editoru Alt+F5
  - z formuláře vystavených faktur ShF4 (+ v údržbě nastavení v parametrech)

Ver 4.24 A - (30.4.2004)
  V "Tiscích grafu" byly doplněny volby
  '7 Export vývoj  ':
  '8 Export kumulativ':
    (ukládá se do souboru "hlkniha.csv" - standardně do adresáře "C:\u4\ju\")
  V nabídce 'Tisky /  4 Výpis kont (kódů) / 1 Úplný ' doplněna volba
  "3 Export"
    (ukládá se do souboru "hlknihGD.dbf" - standardně do adresáře "C:\u4\ju\")

Ver 4.23 K - (2.12.2003)
- Oprava deklarace souboru parm2 (z verze 4.23 J)
- V tabulce faktur doplněno pole "ZdPln" (datum zdanitelného plnění, je-li 
    odlišné od data vystavení 
    - toto pole je používáno pouze pro některé tisky podkladů pro výkaz DPH
    - toto pole se nepřenáší při přenosu do / z jiných agend
- Do formuláře vystavené faktury vč. cizí měny doplněno pole ZdPln.
- V nabídce "DPH Fa / T Tisk daňového dokladu" byla doplněna volba
  3 Za zadanou řadu vč.data zd.pln
- V nabídce "Tisky / V Výpis DPH" byla doplněna volba
  B Akt.daňový pov.dle zdan.pl
- V alternativním formuláři pro tisk faktury byl doplněn sloupec pro množství

Ver 4.23 J - (1.12.2003)
- Nabídka "DPH Fa/R Přenos Fa do jiných agend byla rozdělena na 2 podnabídky
  "1 Všech"  - (u této volby je zachována původní funkčnost
  "2 Od-do"  - umožní export faktur od čísla po číslo za zadanou řadu 
            (např.do účetní firmy).
- ve standardním rozpise vystavené faktury doplněno volání "kalkulačky DPH" -
    horkou klávesou "Alt+F5" (platí i pro jiné rozpisy faktur)
- doplněn nový formulář pro alternativní tisk faktury - v hlavičce vystavené
    faktury horkou klávesou "Alt+F3" - nerozepisuje jednotlivé částky, 
    není daňový doklad.

Ver 4.23 I - (13.9.2003)
- Nabídka "DPH Fa/3 Vystavené faktury/3 Deník faktur/8 Přehled o platbách"
  byla rozčleněna na:
  '1 Bez předchozího roku'
  '2 Původní    '
- Do sestavy tištěné po volbě:
  "DPH Fa/3 Vystavené faktury/3 Deník faktur/7 S platbami za IČO"
  doplněn rok zpracování


Ver 4.23 H - (24.7.2003)
  - u sestav
  2 Dle odběratelů"  a
  "DPH Fa / 3 Vystavené faktury / 4 Saldokonto faktur / 2 Dle odběratelů"
    třídění dle názvu firmy doplněno o třídění dle IČO + mezisoučty za IČO.
  - v nabídce "DPH Fa / S Služby" byla doplněna volba
    "3 Vyrovnání úhrad faktur předch.let". Která umožňuje násilně doplnit 
    částku úhrady do faktur předchozích let. Od původní funkce se liší:
    a) je možno zadat podstatně vyšší částku pro vyrovnání
    b) provede "úhradu" i faktury, kde je dosud úhrada nulová
    c) v případě, že na faktuře není datum úhrady, doplní datum faktury.
    e) je možno provést vyrovnání dle zadaného data faktury, s tím, že není
        možné takto upravit úhradu faktur aktuálního roku a roků následujících.
    f) vyrovnání úhrad je prováděno zvlášť za faktury došlé a zvlášť
        za faktury vystavené.

Ver 4.23 G - (18.4.2003)
  - v sestavě přehled o platbách (deník vystavených faktur) doplněn sloupec
"Rozdíl nájmu v roce" a na závěr sestavy byly doplněny celkové součty
  - Při použití funkce pro kopírování faktur (ver. Ver 4.23 B) se nyní 
nepřenáší pole "Doklad úhrady".


Ver 4.23 F - (18.4.2003)
  - v sestavě přehled o platbách (deník vystavených faktur) doplněny 2 sloupce:
"Platby nájmu v roce" a "Předpis nájmu v roce".Ver 4.23 E - (25.3.2003)
    - parametr pro grafický režim přesunut z parametrů firmy do lokálních parametrů

Ver 4.23 D - (24.3.2003)
    - pole typ faktury (ver 4.23A) - automatický převod na velká písmena
    - doplněna volba pro nabídku grafického režimu
        (Údržba / 3 Parametry / 3 Možnost spouštět v grafickém režimu.)

Ver 4.23 C - (28.2.2003)
    - v textovém editoru doplněna možnost překódování LW (latin->winCP1250)


Ver 4.23 B - (24.2.2003)
    - doplněna funkce pro kopírování vystavených faktur
        "DPH Fa / 3 Vystavené faktury / 6 Kopie faktur"
    - v likvidaci faktur a v knihování doplněna horká klávesa Alt+F4 nabídka vystavených faktur dle posledního trojčíslí z čísla faktury


Ver 4.23 A - (23.2.2003)
Úpravy pro sdružení vlastníků
    - ve formuláři vystavených faktur s cizí měnou doplněno pole typ faktury:
mezera - bez typu
    V - vyúčtování
    N - záloha na služby, nájem
    O - ostatní
toto pole má význam pouze pro novou sestavu - přehled o zálohách a platbách.
    - nové sestavy - "DPH Fa / 3 Vystavené faktury / 3 Deník faktur"
        '7 Splatbami za IČO'
        '8 Přehled o platbách'
Poznámka:
(pro správnost těchto sestav je nutno dodržovat správně syntaxi zápisu o úhradách faktur v deníku v poli "pomocný text" :
    Accccccc, kde A je označení faktury {F-vystavená, D-došlá},
        ccccccc je číslo faktury {u úhrad fa z minulého roku je na prvním místě "x"} - např. Fx210005)


Ver 4.22 D - (20.6.2002)
    - Upraven tisk DPH z dokladů pokladny

Ver 4.22 C - (18.2.2002)
      - Nabídka 'Tisky / 3 Přehled příjmů a výdajů / 1 Úplný' byla rozčleněna na
    '1 Původní tisk'
    '2 Včetně ostatních nákladů' - která zahrnuje do nákladů i kódy začínající na číslici "8" (mimoúčetní náklady - např. odpisy, poměrná část akontace leasingu) a do tržeb kódy začínající na číslici "9" (mimoúčetní tržby). Navíc tato sestava tiskne rekapitulaci výdajů a příjmů.
      - Byla doplněna nabídka 'Tisky / 1 Opis vstupních dat / 9 Opis dokladu'

UPOZORNĚNÍ: V doporučení úprav pro verzi 4.21 S bylo opraveno doporučení na založení nového kódu pro odpisy dlouhodobého HM na:
Kód P S Název
801 0 V Odpisy dlouhodobého majetku.

UPOZORNĚNÍ: Program nekontroluje, že na kódech začínajících na číslici "8" jsou jen výdaje, resp. na číslici "9" jsou příjmy. Pokud však toto nedodržíte, nebude sestava "Včetně ostatních nákladů" zobrazovat výsledné údaje správně.

Ver 4.22 A,B - (14.1.2002)
- byl zaveden žurnál změn v peněžním deníku. (více zde)
- v případě, že neexistuje v textovém editoru odkaz na soubory s popisem novinek, automaticky je vytvoří (na konci seznamu).

Ver 4.21 T - (17.12.2001)
- v evidenci dlouhodobého majetku (HM) byl v rozpise povolen typ "X" - přerušení opisů (sloupec O/Z) v zadaném roce (dle zadaného data). Před použitím doporučuji přezkoušet!
UPOZORNĚNÍ: Program nekontroluje správnost zadání tohoto typu a automaticky počítá, že každý zadaný řádek tohoto typu představuje 1 rok přerušení odepisování. Nesprávné zadání (zvláště u zrychleného odepisování) způsobí i nesprávný výpočet odpisů!

Ver 4.21 S - (2.12.2001)
- byla doplněna kontrola na duplicitní variabilní symbol u přijatých faktur. Při pořizování program na případnou duplicitu VS upozorní.
Zároveň byla doplněna sestava "DPH Fa / "2 Přijaté faktury / D Opis duplicitních Fa". Dále pak byla tato kontrola doplněna i v případě importu nových přijatých Fa z jiných agend -> sestava se tiskne automaticky, je-li v daném roce nalezena alespoň jedna duplicita VS.
    - v evidenci hmotného investičního majetku byla nahrazena kontrola pro kód zúčtování, že místo toho, že
    'Kód musí být režijní náklad, tj. "P" (v tabulce kont) musí být 7' je prováděna pouze kontrola, že kód je typu výdej.
(odpisy v roce 2001 již zřejmě nebudou účtovány do uznaných nákladů, ale (obdobně jako příjmové úroky) budou zaúčtovány do nedaňových nákladů a částka bude odděleně použita v daňovém přiznání.
Budete-li chtít tuto změnu využít, můžete ve volbě "Pořízení dat / 1 Kódy příjmů a výdajů / 1 Přidání a rušení" nejdříve zrušit kód 507 Odpisy investičního majetku, stisknout ESC a poté ve stejné volbě vytvořit kód např.
Kód P S Název
490 0 V Odpisy dlouhodobého majetku.
(tento postup je nutný, aby byl správně interpretován "účtový předpis").
Poté můžete provést změnu ve všech kartách investičního majetku.

Ver 4.21 R - (26.10.2001)
- výpočty zápisů uplatnění do nákladů byly doplněny o možnost rozpočtu nákladů bez smluvního poplatku. Dále byla doplněna možnost "dopočtu" uplatnění do nákladů (jak dle dnů, tak i dle měsíců), což můžete použít např. při změně celkové výše leasingu. V tom případě v rozpise uplatnění do nákladů nejdříve smažte ty částky za ta období, které si přejete přepočítat a ponechte ty, které již byly správně uplatněny. Program po vyvolání "dopočtu" rozpočte zbytek nákladů na dobu od 1.1. následujícího roku po posledním zápisu v rozpise do konce leasingu. Takto jsou řešeny jen základní způsoby výpočtu, proto v případě, že Vám nedostačují, můžete rozpis uplatnění do nákladů vyplnit ručně.

Ver 4.21 Q - (22.10.2001)
- v evidenci leasingového majetku ("Jiné / 6 Karty leasingu")
  - byla doplněna nabídka "3 Tisk seznamu k datu".
  - při pořízení karet byla doplněna možnost vygenerování zápisů uplatnění do nákladů. Jsou dvě možnosti výpočtu: na základě měsíců a na základě dnů.
  - generování uplatnění do nákladů bylo též doplněno v pořízení ("Jiné / 4 Karty leasingu / 1 Pořízení a editace"), kde v menu (po stisku klávesy F10) byla doplněna nabídka:
    "6 Vypočti a naplň uplatnění do nákladů". I v tomto případě jsou dvě možnosti výpočtu reprezentované nabídkou:
      "1 Rozpočet dle měsíců"
      "2 Rozpočet dle dnů"
- byla provedena drobná úprava v klíčích při aktualizaci faktur z předchozího roku

Ver 4.21 P - (6.10.2001)
- doplněn modul pro evidenci karet leasingového majetku podrobnější je zde
- Nabídka zálohování dat v údržbě byla upravena následovně:
      1 Zálohování dat (beze změny)
      2 Zálohování majetku, sortimentu a knihy jízd (nová volba)
      ----------  
      B Backup dat (původně volba 2)
Volba "2 Zálohování majetku ..." je shodná s volbou "Jiné / 4 Zálohování cest a HM". Zálohuje veškerou evidenci majetku (IM,DIM,leasing), knihu jízd a sortiment.


Ver 4.21 O - (2.10.2001)
- opětovně přeložen modul cestovních náhrad (při soupisu PHM předchozí verze hlásila chybu indexů 831 - fandwork)
- v několika sestavách faktur přijatých i odeslaných bylo doplněno pole způsob úhrady
- v několika sestavách faktur odeslaných bylo nahrazeno pole číslo fa dod. (u vystavených faktur nemá význam) polem "vystavena".

Ver 4.21 N - (22.9.2001)
- ve formuláři přijatých faktur byla pomocná částka 4 nahrazena polem částka v cizí měně a bylo doplněno pole "Měna"
- u vystavených faktur je po volbě "DPH FA / 3 Vystavené faktury / 1 Pořízení" umožněna volba standardního formuláře a formuláře s částkou v cizí měně.
- tisky deníku přijatých resp. vystavených faktur byly doplněny o volbu pro tisk deníku s částkami v cizí měně.

Ver 4.21 M - (13.6.2001)
- pomocné menu (Shift-F6) v účetním deníku a menu v rozpise knihy jízd rozšířeno o volbu pro zadání data zpracování.

Ver 4.21 L - (27.5.2001)
- byla doplněna nová funkce pro aktualizaci faktur s příhlédnutím k předchozímu roku - Nabídka "DPH Fa/S Služby/Aktualizace dle předch.roku".
- byla doplněna funkce pro export převodních příkazů v ABO formátu.
- podrobnější popis těchto funkcí je zde

Ver 4.21 K - (25.4.2001)
- OPRAVA tisku aktuální daňové povinnosti. Při přípravě verzí 4.21 I a J došlo ke špatné interpretaci faktur do tisku aktuální daňové povinnosti (Tisky / 8 Výpis DPH / A Aktuální daňová povinnost), které měly více než jeden řádek. Při dopočtu do celkové částky dokladu se odpočítávala jen poslední položka faktury. Dále pak, v případě, že využíváte rozlišení DPH, by se neměly tisknout "prázdné" řádky.

Ver 4.21 I,J - (13.2.2001 - 26.2.2001)
- ROZLIŠENÍ SKUPIN DPH - tyto změny se týkají plátců s osvobozeným zdanitelným plněním na výstupu. Z tohoto důvodu však byly provedeny zásadní změny v interních procedurách programu.
  - v peněžním deníku rozšířeno pole "DPH" na 2 číslice:
1.číslice - sloupec DPH jako dosud
2.číslice - Skupina DPH (plný odpočet, krácený odpočet, bez nároku na odpočet a pod.)
  - pole skupina DPH doplněno do formuláře faktur a do nabídky likvidace daňových pokladních dokladů
  - Ve fakturách nová horká klávesa Alt+F3 - rozpis se skupinou DPH.
Tento rozpis je i u přijatých faktur (pro případ, že by bylo nutno zadat 2 skupiny DPH na jednu fakturu).
  - V tisku aktuální daňové povinnosti doplněny volby
"3 Tisk sumáře - sk.DPH"
"4 Položkový opis - sk.DPH" umožňující tisk DPH odděleně dle jednotlivých skupin DPH.

Ver 4.21 H - (13.2.2001)
- při otevření nového roku, v případě, že nenalezne v předchozím roce "další doklady", nehlásí chybu (Nenalezen soubor loňských zůstatků). Ne vždy tento soubor musí být.

Ver 4.21 G - (9.2.2001)
- do hlavičky doplněn název programu "RYCHLÍK"
- do kontaktního okna doplněn odkaz na WWW

Ver 4.21 F - (1.2.2001)
- oprava formuláře faktury č.5
- úprava importu helpu
- ve verzi pro jednu firmu se neplatné položky nezobrazí vůbec (od verze 4.20 L byly tyto volby vysvíceny jako neaktivní - znepřehledňovalo to vlastní nabídku).

Ver 4.21 E - (27.1.2001)
- zpřísnění kontrol řádků vystavených faktur s DPH
- oprava některých případů, kdy nastávala při otevření nového roku chyba.

Ver 4.21 D - (17.1.2001)
- doplněna parametr "Umí tiskárna 17 CPI" a upraveny formuláře 6 a se slevou pro toto nastavení (laserové tiskárny zpravidla 17CPI neumí / umí 16.67CPI)

Ver 4.21 C - (17.1.2001)
- doplněna možnost fakturovat se slevou (nový rozpis, CTRL+F2, nové pole v hlavičce, nový formulář faktury - je-li sleva použije se automaticky)
- v databázi firem doplněna možnost zadání spis.značky, tiskne na faktuře

Ver 4.21 B - (11.1.2001)
- oprava chyby u aktualizace zůstatků dalších dokladů, vzniklé při přechodu do nového roku

Ver 4.21 A - (26.12.2000)
- verze pro rok 2001
- podaplikace cestovní náhrady je plně kompatibilní s PUF, možnost zadat referenta vozidla.
- úpravy pro import helpu (importují se jen nové položky).

Ver 4.20 N - (7.12.2000)
- v cestovních náhradách v rozpise "Shift-F5" doplněno menu (na funkční klávesu F10):
   '1 Přičti KM'
   '2 Spočti'
   '3 Stravné'
   '4 Zruš překryvy a přeryvy' - Funkce pro zrušení přeryvů a překryvů je bez zárkuky a používejte ji s nanejvyšší možnou opatrností po důkladném ověření její funkce.

- nabídka tisků (shift-F3 v kartě vyúčtování jízd) doplněna o volbu
   '5 Knihy jízd celkem+spotřeba'


Ver 4.20 M - (5.9.2000)
- v menu "JINÉ/Investiční majetek" doplněna nabídka "9 Další sestavy" s volbou "1 Opis HM s plnými texty".
- opraven tisk PP dle splatnosti

Ver 4.20 L - (18.8.2000)
- v PP mimo faktury doplněn pomocný text pro označení platby
- úprava ve funkci "otevření nového roku"
- úpravy pro šíření programu jako freeware
- v parametrech je umožněna změna z verze pro více firem (multiverze) na verzi pro jednu firmu a zpět

Ver 4.20 K - ( 7.11.99)
- pro další doklady doplněn přenos do nového roku
- pro další doklady doplněna kontrola s předchozím rokem a případný přenos počátečních stavů z předchozího roku (viz odpovídající volby pro stávající doklady v nabídce "Údržba").

Ver 4.20 J - ( 7.11.99)
- oprava jiného chování PC FANDu 4.2 při tisku soupisu faktur

Ver 4.20 H,I - ( 7.11.99)
- doplnění možnosti definovat další doklady:
- nabídka "Počáteční čísla dokladů" byla rozdělena na "Standardní doklady" a "Definované doklady", kde je možno definovat doklady pro další pokladny nebo účty. Každý definovaný doklad je společný pro příjmy i výdaje. Je možno určit, že daný doklad bude obsahovat daňové doklady.
- V účetním deníku byla doplněna nabídka o volbu pro zobrazení přehledu stavů dalších dokladů (+ horká klávesa Alt+F4)
- byly provedeny s tím spojené úpravy tisků peněžních deníků
- byly provedeny s tím spojené úpravy tisku podkladů pro přiznání DPH (jen u "aktuální daňové povinnosti")

Ver 4.20 G - ( 6.11.99)
- oprava chyby vzniklé při přípravě verze 4.20E,F (deklarace souboru Parm2)

Ver 4.20 E,F - (26.10.99)
- v účetním deníku při pořízení dat je možno po stisku kláves Ctrl+F3 (nebo z nabídky po Shift+F6) je možno zadat filtr na konto,doklad, datum a částku.

Ver 4.20 D - (23.10.99)
- některé drobné úpravy pro odlišení volně šiřitelné verze "start" a nezaregistrované licencované verze (tj. neregistrovaná verze).

Ver 4.20 C - (18.9.99)
- doplněn tisk podkladů pro zápočty závazků a pohledávek - viz nabídka "DPH Fa / S Služby / Z Podklady pro zápočty faktur"

Ver 4.20 B - (12.9.99)
- některé drobné úpravy pro odlišení volně šiřitelné verze "start" a nezaregistrované licencované verze (tj. neregistrovaná verze).

Ver 4.20 A - (26.8.99)
- přechod na PCFAND ver. 4.2
- změna odpisových skupin HM - číslo odpisové skupiny na 2 znaky (první znak odpisová skupina, pořadí odpisové sazby).
- zavedena možnost zadání data zpracování - toto datum je pak používáno místo systémového data v PC. Nastavení tohoto data však platí pouze do ukončení programu, při příštím startu je (je-li to pro zpracování zapotřebí) nutno zadat znovu. V případě, že systémové datum v PC je nižší než 1.9.1999, je zadání data zpracování požadováno automaticky. (Viz nabídky "Práce s daty" a "Údržba")
- po instalaci nové verze je zobrazen soubor s licenčním ujednáním

Ver 4.00 N,O - (13.5.99)
- menu (AltF10) doplněno o volby
   "6 Zadání hlavičky Fa" - zadání textu, který se bude zobrazovat na každé faktuře před položkami faktury
   "7 Zadání koncovky Fa" - zadání textu, který se bude zobrazovat na každé faktuře za položkami faktury
   "8 Označení řady 'V' " - nadpis faktur pro řadu "V" (tj. místo FAKTURA-DAŇOVÝ DOKLAD)
- nabídka "Parametry" v údržbě byla doplněna o parametry pro
   - zadání nadpisu řady faktur "V" (viz výše)
   - určení, zda řada faktur "V" jsou daňové doklady.
- zvětšen rozsah pro obraty na pokladně a bankovních účtech.

Ver 4.00 K,L,M - (12.5.99)
- úpravy pro verzi v kódování Latin2.
- do textového editoru doplněna volba AltF10 menu, kde je možno překódovat seznam souborů (volba "překóduj hlavičku").
- do nabídky "Údržba/Služby" doplněna volba "Změna kódování", která slouží ke změně kódování již existujících souborů. Obdobná nabídka byla doplněna i v podaplikaci "hmotný majetek" a v nabídce služby podaplikace "Cestovní náhrady".
- nabídka v textovém editoru (F10) rozšířena v menu soubor o nabídky pro překódování souboru z kódové stránky kamenických do latin2 a případně i zpět.

Ver 4.00 J - (1.5.99)
- drobné úpravy těla programu
- příprava pro přepracování do kódování Latin2.
- doplněn parametr v údržbě/parametry: příkaz pro obn.obrazovky ve WinNT
- v údržbě doplněna volba pro obnovení obrazovky ve Windows NT
- víte že po volbě
     "DPHFa/2 Přijaté faktury/0 Tisk příkazu k úhradě - nový formát/ 2 Parametry
můžete nastavit město pro tisk PP.

Ver 4.00 I - (13.3.99)
- ve formuláři tisku faktur vystavených bylo rozšířeno pole splatna, vystavena a datum zdanitelného pole na 4-místný formát roku.
- úprava kontroly a přenosu zůstatku z předchozího roku (po r.2000)Ver 4.00 H - (6.12.98)
- při přenosu faktur z jiných agend doplněna volba, zda při přihrání faktur se mají přenášet i úhrady (původně se přenášely vždy) při opravách se úhrady nepřenášejí nikdy.

Ver 4.00 E,F,G - (4.10.98)
- drobné opravy

Ver 4.00 D - (21.9.98)
- do tisku adresy odběratele na faktuře je tištěn navíc 3.řádek adresy
z adresáře (jen je-li zadáno IČO)
- ve formuláři faktury po Shift-F5 se program pokouší najít dle názvu
firmu, která je uvedena ve formuláři
- změna licenčních čísel
- v nabídce údržba doplněna volba "Servis/Import nápovědy"

Ver 4.00 C - (20.7.98)
- úpravy v importu z jiných agend a v exportu úhrad.

Ver 4.00 B - ( 3.7.98)
- doplněn přenos HM z předchozího roku
- při opuštění věty faktury je prováděna kontrola označení dokladu

Ver 4.00 A - (20.6.98)
- v podstatě ukončen vývoj verze pro PC FAND 3.2 a plný přechod na verzi 4.0 (přechod je mimo jiné též z důvodu blížícího se konce tisíciletí).
- doplněno menu (AltF10) v přijatých a vystavených fakturách
- v menu vystavených faktur uvedena volba pro výběr formuláře faktury z nabídky.
- u vystavených a přijatých faktur doplněna možnost hledání (podmnožiny) dle firmy.
- upraven dialog pro výběr roku zpracování (pro případ, že se vybere rok, kde nejsou data, ale data jsou v předcházejícím roce - typicky na počátku roku.)

Ver 3.57 T - 10.5.1998
Opis vstupních dat - opis pokladny mimo faktury - doplněna možnost abecedního třídění dle pomocného textu
Výpis deníku faktur rozšířen o možnost tisku dle odběratelů a dodavatelů

Ver 3.57 R - 4.5.1998

V databázi firem je možno zadat, zda firma je neplátce (není plátce) DPH, což má vliv na tisk faktur - netiskne datum zdan.plnění a tiskne, že se jedná o neplátce DPH. Současně byl doplněn typ Fa "5" vhodný pro neplátce DPH.
Doplněno saldo "K datu" - vypíše faktury vystavené do zadaného data, které nejsou uhrazeny, nebo mají datum úhrady vyšší než zadané datum.
Doplněno saldo "za IČO".

Veškeré novinky doporučuji před rutinním provozem vždy nejdříve otestovate-mail: strubl()strubl.eu   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.