Nová funkce pro aktualizaci faktur ve verzi 4.21 L


Nabídka "DPH Fa/S Služby" byla doplněna o volbu "Aktualizace dle předch.roku".
Tato funkce slouží k opravě stavu, kdy jste otevřeli nový rok dříve, než jste měli zapsány všechny faktury v předchozím roce, popř. kdy jste ještě v předchozím roce doplňovali úhrady.
Funkce má následující volby:
  1 Příprava
  2 Opis rozdílných dokladů
  3 Editace příznaku opravy
  4 Editace příznaku opravy - bez uhr.Fa předch.roku
  5 Aktualizace označených faktur (opr)

 1. Nejdříve je zapotřebí provést přípravu (volba 1)
 2. Poté máte možnost si opsat rozdílovou sestavu (volba 2), kde jsou nejdříve zobrazeny ty položky, které program nedoporučuje měnit automaticky, ale předpokládá ruční kontrolu a opravu. V této sestavě nejsou tištěny doklady, které jsou pouze v předchozím roce a tamtéž jsou i plně uhrazeny. V sestavě jsou nejdříve zobrazeny doklady, u kterých není předpoklad správné aktualizace dokladu s využitím dat předchozího roku a tudíž je program neoznačil, že by měl u nich provést opravu (sloupec "opr").
  Význam jednotlivých sloupců je následující:
  MinCelkem - Celková částka faktury v předchozím roce
  MinUhrazeno - částka úhrady v předchozím roce
  Deník - částka, která byla zúčtována v aktuálním roce ve prospěch dokladu
  Celkem - Celková částka faktury v aktuálním roce
  Uhrazeno - částka úhrady v aktuálním roce
  Má být uhrazeno - částka úhrady z předchozího roku + částka z deníku
  Min - doklad nebyl nalezen v evidenci faktur v aktuálním roce
  Den - doklad nebyl nalezen v evidenci faktur v žádném roce, avšak bylo nalezeno účtování ve prospěch dokladu v deníku aktuálního roku
 3. Následně můžete ještě u jednotlivých položek změnit příznak, zda má program provést aktualizaci. Je to vhodné především pro ty doklady, které již byly v evidenci v předchozím roce uhrazeny a nejsou v evidenci v aktuálním roce (příznak měníte v poli "opr"-opravit).
 4. Po provedení všech přípravných kroků spustíte aktualizaci dokladů volbou "5 Aktualizace označených faktur (opr)". Při aktualizaci program ještě provádí některé dílčí kontroly a provede jen ty aktualizace, které jim vyhoví.
Funkce předpokládá, že automaticky je možno opravit tyto případy:
- částka úhrady v aktuálním roce i předchozím roce je nulová, v aktuálním roce je částka úhrady, která není vyšší než částka faktury
- částka v deníku v aktuálním roce je nulová a faktura byla uhrazena v předchozím roce.
- faktura je jen v předchozím roce a nebyla tam uhrazena
- pokud se shodují částky celkem v předchozím a v aktuálním roce a pokud částka úhrady z předchozího roku plus částka z deníku je rovno celkové částce faktury

Do zpracování vstupují jen ty faktury, kde se liší částka celkem nebo částka uhrazeno v předchozím (např.loňském) a v aktuálním (tj.např. v letošním) roce, případně, pokud je na danou fakturu v aktuálním roce úhrada.
Za faktury v pořádku jsou považovány též ty faktury, kde
  * Z předchozího roku jsou částky nulové a částka úhrady se rovná částce úhrad z deníku
  * Shodují se částky faktur v aktuálním a předchozím roce a částka úhrady se rovná částce úhrady z předchozího roku plus úhrady z deníku
  * V předchozím roce je shodná částka celkem a částka úhrady, faktury jsou jen v předchozím roce a v aktuálním roce nejsou v deníku úhrady (tj. faktury buď již byly v aktuálním roce zrušeny jako uhrazené, nebo byly v předchozím roce pořízeny po otevření aktuálního roku, avšak úhrada byla taktéž jen v předchozím roce.)


Nová funkce pro export převodních příkazů v ABO formátu

Funkce slouží k přenosu příkazů k úhradě do programů systému přímého bankovnictví (např. BBS KB, OfficeLine 3.0).

Nabídka tisku převodních příkazů (po volbách "DPH Fa / 1 Přijaté faktury / 0 Tisk příkazu k úhradě - nový formát / ...") byla doplněna o možnost exportu převodního příkazu na disketu nebo do zvoleného adresáře ve formátu ABO (formát pro Automatizované Bankovní Operace). Z toho důvodu byl "tisk PP" doplněn o 2 další volby:
  "D Disketa pro KB"
  "P Parametry diskety"
Nejdříve je možno nastavit parametry ABO souboru. Většina parametrů je však systémy přímého bankovnictví při importu ignorována.
K tomu slouží nabídka "Parametry diskety", která sestává ze dvou voleb:
"Banka a účet", kde nastavujete hodnoty pro následující pole
    Název banky - pro import do systému přímého bankovnictví nemá význam
    Název pob.banky - dtto
    Bankovní účet - kmenové číslo účtu pro systém přímého bankovnictví zřejmě není podstatné
    Konst - nemá význam - je přebírán z jednotlivých položek
Konstanty diskety
    Cesta pro soubor - cesta pro výstupní soubor, pro případ, kdy neprovádíte přenos přes disketu, ale chcete výstupní soubor uložit přímo na disk do zvoleného adresáře
    Rozmezí souborů - přidělené rozmezí souborů (mělo význam pro přímé předávání dat na disketě) nyní zřejmě není podstatné
    Konstanta 1501 - zřejmě není podstatné - 3 až 6 pozice záznamu typu 1
    Firma - označení firmy na kompatibilním médiu - zřejmě není podstatné
    Číslo pobočky - číslo pobočky banky (mělo význam pro přímé předávání dat na disketě) nyní zřejmě není podstatné

Po nastavení parametrů můžete provést vlastní generování souboru (volba "Disketa pro KB"). Před vlastním generováním souboru zadáváte aktuální parametry:
souboru
    D N E - datum tvorby kompatibilního média (souboru) - je použito při generování názvu souboru
    Tajný kód - mělo význam pro přímé předávání dat na disketě, nyní zadejte např. 1 a 1. Vlastní autorizaci pak provádí programy přímého bankovnictví
    Č.soub. - viz "Rozmezí souborů" z "Konstant diskety" - zřejmě není podstatné
    Splatnost - datum splatnosti
    Konst - nemá význam - je přebírán z jednotlivých položek
    Oz.komit. - 4 znaky označení firmy - je použito při generování názvu

Pokud nezadáte "DNE" (datum tvorby souboru), hodnotu prvního pole "Tajný kód" a "Oz.komit." soubor není generován!
Následně Vám program zobrazí soubor ve tvaru, který je přehledný pro tisk a poté vygenerovaný soubor v ABO formátu.


e-mail: strubl()strubl.eu   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.