Karty leasingového majetku

V programu byla doplněna nabídka 'Jiné / 6 Karty leasingu' s následujícími volbami
  '1 Pořízení a editace'
  '2 Tisk seznamu leas.majetku'
  '3 Tisk seznamu k datu '
  'P Přenos z předchozího roku'
  'O Obnovení dat z disket'

Podaplikace "Karty leasingu" je pouze evidenčního charakteru bez další vazby na účtování a převodní příkazy.

Volby 'P Přenos z předchozího roku' a 'O Obnovení dat z disket' mají obdobný význam jako v evidenci investičního majetku.

"Pořízení a editace" slouží k pořízení karet leasingového majetku (dále jen LM). Po vyvolání této volby se zobrazí karta LM. Význam jednotlivých polí je následující (některá pole nejsou na obrazovce zobrazena celá a "rolují"):

Inv.Č. Interní inventární číslo LM
Číslo leas.sml. Číslo leasingové smlouvy
Předmět leasingu (název) Název majetku (např. os.automobil Škoda felicia ....)
Datum poř. Datum uzavření leasingové smlouvy
Doklad Číslo dokladu (např. číslo dokladu úhrady zálohy)
Leasingová společnost Název a sídlo leasingové společnosti (LS)
Číslo účtu, IČO, DIČ Bankovní spojení a identifikační údaje LS
Číslo motoru V případě automobilů ap.
Číslo karoserie V případě automobilů ap.
Výrobní číslo U ostatního LM (je-li uvedeno)
Dodavatel Dodavatel a jeho sídlo (MICHL Motosport, .....)
Záloha Výše složené zálohy před koupí LM
DPH snížená sazba celkem Výše DPH snížené sazby, kterou je možno odečíst
DPH základní sazba celkem Výše DPH základní sazby, kterou je možno odečíst
Měsíců pronájmu Délka pronájmu v měsících
Počet splátek Počet splátek
Délka spl. Perioda měsíců mezi jednotlivými splátkami (měsíční spl.=1, čtvrtletní=3)
Režim splácení Např. "měsíčně / začátkem"

U následujících polí se zadává částka celkem a pod ni částka DPH.

Vstupní cena Původní cena LM
Smluvní popl. Výše poplatku za uzavření leasingové smlouvy
Akontace Výše akontace (není uváděna ve splátkách)
Celková cena Celková cena LM k úhradě nájemcem
Zůstat. cena Zůstatková (odkupní) cena LM

Poté, co potvrdíte klávesou ENTER pořízení posledního údaje (Režim splácení) se Vás program dotáže, zda si přejete zadávat leasingové splátky a uplatnění nákladů. V případě kladné odpovědi jsou postupně otevírány formuláře pro zadání rozpisu částek "poplatku za uzavření smlouvy", "leasingových splátek" a "uplatnění nákladů" (před zadáváním "uplatnění nákladů" se Vás program dotáže, zda si přejete "uplatnění nákladů" vygenerovat a případně provede před zobrazením formuláře vygenerování). Po uzavření posledního okna (vždy klávesou ESC) se Vás program dotáže, zda si přejete tisknout kartu LM.

Rozpis poplatku za uzavření smlouvy zadáváte jen do jednoho řádku. Ve formuláři zadáváte následující údaje:

Poř pořadové číslo řádku (u poplatku...) v podstatě nemá význam
Datum datum, ke kterému je poplatek splatný
Var.symbol variabilní symbol platby poplatku
DPH 0% částka, ze které není možno uplatnit odpočet DPH
DPH 5% základ a částka DPH, kde je možno uplatnit odpočet DPH ve snížené sazbě
DPH 22% základ a částka DPH, kde je možno uplatnit odpočet DPH v základní sazbě
Záloha poměrná část zálohy započtená na splátku poplatku (se znaménkem -)
K úhradě částka k úhradě.

Program poté spočte pole "zaokrouhlení".

Rozpis leasingových splátek zadáváte ve formuláři se stejnými poli jako v případě rozpisu poplatku za uzavření smlouvy. Odlišnosti jsou následující:
- pole "Poř" je pořadové číslo splátky
- místo standardní klávesy pro kopírování (F4) je možno použít stisku dvojice kláves Ctrl+F4. V tomto případě je při kopírování na následujícím řádku do pole "Poř" vkládáno číslo o 1 větší, než je nejvyšší číslo leasingové splátky u daného majetku, u pole "Datum" se přičítá počet měsíců, které jste uvedli v kartě majetku v poli "Délka spl." a pole "Var.symbol" je taktéž zvýšen o 1. Ostatní pole jsou po stisku této dvojice kláves duplikována (kopírována).

Rozpis uplatnění nákladů je pořizován v poměrně jednodušším formuláři. Význam jednotlivých polí je následující:

Poř - pořadové číslo záznamu
Datum - datum, kdy bylo provedeno uplatnění poměrné části celkové ceny do nákladů (např. 31.12.01, 31.12.02, ...)
Částka - výše částky, která byla k danému datu uplatněna do nákladů
Text - je-li zapotřebí, vysvětlující text (poznámka)

    Uvedené formuláře, stejně jako tisk karty LM je možno si vyvolat z režimu editace (oprav) pomocí funkčních kláves, nebo z nabídky po stisku klávesy F10 (v režimu pořízení je vyvolání uvedených funkcí pomocí funkčních kláves a nabídky z technických důvodů blokováno). Nabídka po stisku klávesy F10 má následující volby:
  '1 Leasingové splátky'
  '2 Poplatek za uzavření smlouvy'
  '3 Uplatnění do nákladů'
  '4 Tisk karty'
  '5 Poznámky, příslušenství, zhodnocení'
  '6 Vypočti a naplň uplatnění do nákladů'
Rozpis leasingových splátek můžete vyvolat stiskem kombinace kláves "shift+F2", formulář poplatku za uzavření leasingové smlouvy stiskem kombinace "Shift+F4", rozpis uplatnění do nákadů stiskem kombinace "Shift+F5" a nakonec tisk karty leasingového majetku stiskem kombinace kláves "Shift+F3".

    "Poznámky, příslušenství, zhodnocení" jsou zapisovány ve formuláři stejného vzhledu, jako "Uplatnění do nákladů". Jedná se o zápisy, které si přejete u daného LM poznačit, avšak nechcete, aby byly využívány ve výpočtech.

    "Vypočti a naplň uplatnění do nákladů" je možno použít jen tehdy, pokud jste ještě "uplatnění do nákladů" nezadávali, nebo pokud jste všechny zápisy "uplatnění do nákladů" pro daný majetek vymazali.


e-mail: strubl()strubl.eu   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.