Úpravy spojené s daňovým zvýhodněním na děti

  Tyto úpravy si vyžádaly mnoho úprav v programu. Z toho důvodu nebylo dokonce
možné udržet stávající datovou strukturu. Proto každopádně je zapotřebí před
použitím této verze zazálohovat stávající instalaci, provést instalaci nové
verze, otestovat veškerou funkčnost pro Vaše potřeby a teprve poté zpracovávat
mzdy.
V tabulkách jsou uvedeny příklady nastavení (bez záruky platnosti pro r.2005 -
můžete upravit dle vlastních potřeb).

Nejdříve je zapotřebí provést doplnění číselníků:
1. 'Číselníky -> 1 Vstup -> B Mzdový list - popis řádků  '
        Nutno doplnit řádky:
          Daňové zvýhodnění
          Sleva na dani
          Daňový bonus

        Nový sloupec "Pořadí pro tisk ML"
          - pouze určuje pořadí řádků mzdového listu při tisku
        (na ML se tiskne a pro směrování je stále určující původní pole
        pro číslo řádku) 
  - změnu tohoto nastavení doporučuji provést až po tisku mzdových listů
    za rok 2004 (navíc jsou doplněny řádky "00090" až "00093").
 *============================ Popis řádků ML =============================*
 | Řádek  Název                Podtržení  Hod Částka  Sl.roč.  Řádek pro |
 |                                                      zúčt.  tisk ML  |
 |  .....                                                                  |
 |  00033 Zaokr.zákl.dane                  N    A        0.00  3300    |
 |  00034 Běžná daň vč. oprav              N    A        2.00  3400    |
 |  .....                                                                  |
 |  00090 Daňové zvýhodnění                N    A      21.00  3410    |
 |  00091 Sleva na dani                    N    A      22.00  3420    |
 |  00092 Daňový bonus                      N    A      23.00  3430    |
 |  00093 (Záloha na daň po slevě)          N    A        0.00  3810    |
 *=========================================================================*
    Naopak některé řádky, které nepoužíváte můžete ve sloupcích Hod a Částka
označit písmenem "N" - tj. označit je, že nebudou tištěny 
(toto je z důvodu, aby se Vám vešel mzdový list na jednu stranu).

2. 'Číselníky -> 1 Vstup -> F Výpočty v mzdovém listě'
        doplnit výpočet s poř. číslem "00008" až  "00010" - viz níže

    *========================== Popis řádku ML ===========================*
    |  Poř.č.  řádek 1    Operand  řádek 2  Výsledek ulož do řádku      |
    |                    (+ - * /)                                      |
    |  00001    60          +        61            29                |
    |  00002    71          +        72            32                |
    |  00003    32          +        74            32                |
    |  00004    32          +        75            32                |
    |  00005    32          +        76            32                |
    |  00006    32          +        77            32                |
    |  00007    32          +        79            32                |
    |  00008    38          -        91            93                |
    |  00009    34          +        91            34                |
    |  00010    34          +        92            34                |
    |  .....    ..          .        ..            ..                |

3. 'Číselníky -> 1 Vstup -> A Mzdový list - umístění mezd'
        Doplněny řádky (nutno doplnit směrování do mzdového listu)
          Je zapotřebí doplnit směrování nových kódů (331 a 332) do řádků
          mzdového listu (řádky doplníte následující nabídkou)
                  *======== Určení mezd do ř. ML =========*
                  |  Kód  Název                  Řádek  |
                  |                                      |
                  |  00331 Sleva na dani          91    |
                  |  00332 Danovy bonus            92    |
                  *=======================================*  

4.  'Číselníky -> 1 Vstup -> 7 Daňové zvýhodnění'
        číselník pro definici daňových zvýhodnění 
        (obdobně jako odpočítatelných položek)
                *============= Daňové zvýhodnění =============*
                | Kód  Název                ML  Částka      |
                | 00001 Daňové zvýhodnění    90    500.00    |
                | 00002 Daňové zvýhodn. ZTP  90    1000.00    |
                *=============================================*
Pozn: Uplatnění daňového zvýhodnění v ML - hlavičce bylo "názvem" sloučeno
      do stejné skupiny, jako jsou odpočítatelné položky. Přesto by zřejmě 
      bylo vhodné ukončit platnost odpočítatelné položky (nezdanitelné části)
      na dítě a v následujícím řádku vložit "daňové zvýhodnění" .

5.  'Číselníky -> 3 Parametrické čís. -> 9 Daňové zvýhodnění - hranice'
        zde určíte minimální a maximální výši daňového zvýhodnění
            Měsíční bonus minimálně    50 Kč
            Měsíční bonus maximálně  2500 Kč
            Roční  bonus minimálně  100 Kč
            Roční  bonus maximálně 30000 Kč

6.  'Číselníky -> 3 Parametrické čís. -> 6 Minimální mzda'
        Doplněn parametr pro hodinovou minimální mzdu
                Částka minimální mzdy
              Hodinové  Kč      42,50
              Měsíční  Kč    7185,00

Nové, popř. upravené nabídky pro zadání daňového zvýhodnění pracovníkům:
'Mzdy -> 1 Pořízení -> 7 Daňové zvýhodnění'
        slouží k pořízení položek daňového zvýhodnění, obdobně jako jsou 
        pořizovány odpočítatelné položky (nejdříve je samozřejmě zapotřebí
        naplnit číselníky). U uvedených složek je vhodné (obdobně jako 
        u odpočitatelných položek) zadat, že se jedná o stálé složky.

'Mzdy -> 1 Pořízení -> 8 Aktualisace odp.pol. a DZ'
        aktualizace byla rozšířena i o daňové zvýhodnění

V kartě pracovníka byla doplněna pole:
  "Daňové zvýh.: Min.mzda _ % min.mzdy ______ Daňová rezidence ___"
 Min.mzda - nabývá hodnot
      H - u pracovníka pro nárok na daňový bonus použít hodinovou min.mzdu
      M - u pracovníka pro nárok na daňový bonus použít měsíční  min.mzdu
      0 - daňový bonus poskytnout vždy, nezávisle na minimální mzdě
 % min. mzdy - určuje na kolik je redukována minimální mzda pro přiznání 
      (poskytnutí) daňového bonusu 
      - hodnoty 0 a 100 jsou rovnocenné (znamenají použití plné min.mzdy)
 Daňová rezidence - označení daňové rezidence zaměstnance (zatím není dále
    využíváno, pro uvedení ve mzdovém listě použijte "Ostatní údaje") Je-li pro výpočet nároku na daňový bonus použita hodinová min. mzda, pak
jsou použity hodiny "pro pracovné právní účely" (používané pro výpočet průměrů
na dovolenou - ozn. hodiny pro SP) - tj. jako minimální hrubá mzda se použije 
součin hodinové min.mzdy a "hodin pro SP". Není-li odpracována ani jedna hodina
(hodin pro SP je 0), nebo pokud součin je vyšší než měsíční min.mzda, použije
se měsíční minimální mzda.

Bylo přepracováno roční zúčtování pro rok 2005 (tj. za rok 2005 v r. 2006)
    1 Nové        - poprvé se použije v r. 2006
    2 Do r. 2004  - tj. stávající
    3 Staré        - historické - již zřejmě nikdo nepoužívá

 ShiftF3 - tisk potvrzení  CtrlF3 - tisk vyúčtování          1
*===========================  Roční zúčtování daně  ===========================*
| ML  Pracovník 00001 Alex Sobotka Ing.        Středisko 0000  Roč.zúčt A<    |
|                                  Z mezd        Korekce          Celkem    |
|  1  Základ zálohové daně        120000.00          0.00<      120000.00    |
|  3  Zdravotní pojištění          15000.00          0.00<      15000.00    |
|  4  Sociální  pojištění              0.00          0.00<          0.00    |
| 51  Odp.pol a) nezd. částka      38040.00          0.00<                    |
| 52          b) vyživ.dítě            0.00          0.00<                    |
|              c) manžel(ka)                          0.00<                    |
| 54          d) část.invalid.        0.00          0.00<                    |
| 55          e) plná invalid.        0.00          0.00<                    |
| 56          f) ZTP-P                0.00          0.00<                    |
| 57          g) student              0.00          0.00<                    |
|              h) dary                                0.00<                    |
| 59          i) ostatní              0.00          0.00<      38040.00    |
|  2  Záloha na daň z příjmu          0.00          0.00<          0.00    |
|      Základ daně                                                66960.00    |
|      Zaokrouhlený základ daně                                  66900        |
|      Vypočtená daň                                              10035.00    |
| 21  Daňové zvýhodnění            18000.00          0.00<                    |
| 23  Daňový bonus                -7950.00          0.00< (má být záporný)  |
|      Doplatek                        0.00 Tištěno dne  11.01.2005    <      |
*==============================================================================*

Řádek 52  b) vyživ.dítě by měl být prázdný
Do řádku 21 daňové zvýhodnění se uvádí celkový nárok na daňové zvýhodnění 
bez omezení.
Do řádku 22 se uvádí daňový bonus poskytnutý v průběhu roku. Musí být zadáván 
se znaménkem minus.
------------------------------------------------------------------------------
Dále byly např. upraveny tisky výplatního lístku, způsob tisku mzdového listu,
tisk vyúčtování při ročním zúčtování daně a tisk potvrzení o zdanitelných 
příjmech
------------------------------------------------------------------------------
Prověřte si, zda roční zúčtování správně hlídá u ročního zúčtování hranice
pro poskytování daňového zvýhodnění.

Vzhledem k tomu, že se očekávají další změny, které budou mít zásadní vliv
na roční zúčtování, je současné řešení potřeba považovat za orientační.